top of page

NEIL HARBISSON

I listen to color!

LANGUAGE: ENG

TALK

NEIL HARBISSON

Neil Harbisson, een kunstenaar en cyborg, heeft zijn lichaam uitgebreid met een antenne die vastzit aan zijn schedel. Geboren met volledige kleurenblindheid, gebruikt hij zijn "eyeborg" om kleuren om te zetten in hoorbare tonen. Zijn antenne bevat een cameraatje en software die het kleurenspectrum vertaalt naar geluidsgolven. Door botgeleiding hoort hij de trillingen rechtstreeks in zijn schedel. Harbisson kan nu meer kleuren waarnemen dan mensen met normaal zicht, inclusief infrarood en ultraviolet. Hij beschouwt zijn cyborg-lichaam als een levend kunstproject en gebruikt het als medium voor zijn werk, zoals het omzetten van kleuren in muziekstukken.

Als cyborg voelt Harbisson zich meer verbonden met de natuur en kan hij zich identificeren met dieren zoals insecten en dolfijnen. Hij gelooft dat veroudering voor een cyborg geen verval betekent, maar juist vooruitgang wanneer technologie verbetert of wanneer men er beter mee leert omgaan.

Harbisson was medeoprichter van de Cyborg Foundation in 2010, die het leven als cyborg promoot en opkomt voor de rechten van cyborgs. Hij heeft persoonlijk te maken gehad met uitdagingen, zoals moeilijkheden met het vernieuwen van zijn paspoort vanwege zijn extra oog op de pasfoto. De stichting helpt ook mensen die hun waarneming willen uitbreiden door middel van cybernetica. Harbisson benadrukt dat cyborgs moeten worden geaccepteerd in de samenleving, aangezien gezonde mensen ook cyborgs kunnen zijn of worden, en dat de definitie van "gezond" relatief is in vergelijking met wezens zoals insecten met antennes.

Neil Harbisson, an artist and cyborg, has extended his body with an antenna attached to his skull. Born with complete color blindness, he uses his "eyeborg" to convert colors into audible tones. His antenna contains a small camera and software that translates the color spectrum into sound waves. Through bone conduction, he hears the vibrations directly in his skull. Harbisson can now perceive more colors than people with normal vision, including infrared and ultraviolet. He considers his cyborg body as a living art project and uses it as a medium for his work, such as converting colors into musical compositions.

As a cyborg, Harbisson feels more connected to nature and can identify with animals such as insects and dolphins. He believes that aging does not mean decline for a cyborg, but rather progress as technology improves or as one becomes more adept at using it.

In 2010, Harbisson co-founded the Cyborg Foundation, which promotes the life of cyborgs and advocates for their rights. He has personally faced challenges, such as difficulties in renewing his passport due to his extra eye in the photo. The foundation also assists individuals who wish to expand their perception through cybernetics. Harbisson emphasizes the need for society to accept cyborgs, as healthy individuals can also be or become cyborgs, and the definition of "health" is relative when compared to beings like insects with antennas.

bottom of page