top of page

De filosofie van AI 

Existentiële risico's en ethische dilemma's 

LANGUAGE: NL

PANEL

De filosofie van AI 

Ontdek in een prikkelende discussie de existentiële risico's en ethische dilemma's van kunstmatige intelligentie. Het panel brengt toonaangevende denkers samen om de grenzen van technologische ontwikkeling in kaart te brengen, geïnspireerd door een gedachte-experiment van de Zweedse filosoof Nick Bostrom. Hij omschrijft technologische ontdekkingen als het pakken van knikkers uit een vaas. Van tevoren is niet duidelijk welke kleur de knikker heeft en wat de gevolgen zijn. Witte technologieën, zoals windenergie, zijn inherent goed; grijze knikkers, zoals fossiele brandstoffen en kernenergie zijn ambigu. Is AI een potentiële zwarte knikker met mogelijk catastrofale gevolgen? De panelleden trekken lessen uit eerdere fouten, zoals wijdverspreide desinformatie op het internet, om te begrijpen hoe we AI op een verantwoorde manier kunnen sturen. In een wereld waar technologie de dienst uitmaakt, schetsen ze de voor- en nadelen van mondiale regelgeving; zoeken ze naar evenwicht tussen innovatie en verantwoordelijkheid; en testen ze de weerbaarheid van de democratische rechtsstaat. Kom en neem deel aan een verhelderend gesprek dat de gevaren van AI in een nieuw licht plaatst en ons uitdaagt om na te denken over de wereld van morgen.

Aan het panel nemen deel:

Francien Dechesne - De gevaren van big data (UL)
Michael Klos - Vrijheid van meningsuiting op het internet (UL)
Willem Peter de Ridder - Winnen met kunstmatige intelligentie
Stan Popescu - Vakreferent Rechten en Filosofie (UBL) (moderator)

Engage in a thought-provoking discussion to explore the existential risks and ethical dilemmas posed by artificial intelligence. The panel brings together leading thinkers to chart the boundaries of technological advancement, inspired by a thought experiment by Swedish philosopher Nick Bostrom. He likens technological discoveries to picking marbles from a jar. Beforehand, it's unclear which color the marble is and what the consequences might be. White marbles, like wind energy, are inherently good; gray marbles, like fossil fuels and nuclear energy, are ambiguous. Is AI a potential black marble with potentially catastrophic consequences? Panelists draw lessons from past mistakes, such as widespread misinformation on the internet, to comprehend how we can steer AI responsibly. In a world where technology rules, they outline the pros and cons of global regulations; seek balance between innovation and responsibility; and assess the resilience of the democratic rule of law. Come and join in an enlightening conversation that sheds new light on the dangers of AI and challenges us to contemplate the world of tomorrow.

bottom of page